حس سپاسگذاری

 

 

 

حس سپاسگذاری یک احساس است نه اجبار. احساسی است که قلب ما را به زندگی ونعمت های آن باز می کند. در زندگی چه ثروتمند باشید و چه فقیر، اگر ازداشته هایتان احساس شادی و رضایت کنید منفعت بیشتری برایتان خواهد داشت تااینکه به خاطر نداشته هایتان غمگین باشید. شکرگذاری باعث می شود به آنچهکه داریم فکر کنیم نه چیزهایی که نداریم. به همین دلیل موجب شادی وخوشبختی می شود نه غم.

شکرگذاری احساسی بسیار قوی است. راهی را به سمت عشق و لذت برایمان باز میکند. من وقتی احساس خدا شناسی و شکرگذاری می کنم، حس می کنم به همه منابعانرژی جهان وصل شده ام. وقتی استرس، تردید یا عجله داریم، آرامش خدا شناسیو سپاسگذاری را از خودمان دریغ می کنیم، درصورتیکه همان می تواند بهتریندرمان برایمان باشد.

 

خدایا

شکرت می کنم امروز

واسه سیب و پرتقالی که روی درختاس

واسه کره و عسلی که میتونم با چایی بخورم

واسه پرنده ها و گل ها

و همه نعمت هایی که به من و خانوادم دادی

شکرت می کنم خدا

 

 


/ 0 نظر / 25 بازدید