فصلی از مناجات توابین

ای برطرف کننده غم و رنج و زیان ! ای بزرگ احسان ! ای آگاه از سّر بندگان !

 ای نیکو پرده پوش بر گناهان !

 جود و رحمت نامنتهای تو را به سوی تو شفیع می گردانم و به جناب تو و مهربانیت

 نزد تو توسل می جویم ...

پس دعایم مستجاب کن و از امیدی که به لطف تو دارم محرومم نگردان ...

قبول فرما و خطاهایم به کرم و رحمتت محو گردان ...


/ 1 نظر / 20 بازدید
زن دوم

شنيديد مداومت بر خواندن دعاهاي صحيفه سجاديه مستجاب الدعوة تان ميكند؟